Dr. Aye Maung said,"Our stand is that we won’t give even an inch of our land to those illegal Bangali Terrorist Immigrants. We won’t give up our land, our breeze, our water which are handed to us by our ancestors."

Sunday, 10 June 2012

ရခုုိင္လူမ်ိဳးမ်ား ကိုုယ္ျပည္နယ္ကိုုယ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရိွမွာသာ ျပသနာအားလံုုး ရွင္းနိင္မည္။ ( မိုုးသီးဇြန္)

က်ေနာ္ ရဲ ့နိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္အရ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုုဏ္းမ်ားကိုုအားမေပးပါ။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးခြဲျခား၊ ေယာက္က်ားမိန္းမ ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုုလည္း လက္မခံပါ။ ရခိုုင္လူမ်ိဳးေတြ မွာ ကိုုယ္ပိုုင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရိွသမ်ွ ရိုုဟင္ဂ်ာျပသနာျပီးဆံုုးမည္မထင္ပါ။ ဆင္းရဲမႈ ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းနိင္မည္မဟုုတ္ဟုု ယံုုၾကည္ပါတယ္။  အရင္းခံျပသနာမွာ ရခိုုင္လူမ်ိဳးအပါအ၀င္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား ကိုုယ္ျ့ပည္နယ္ ကိုုယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရိွတဲ့ျပသာနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုုင္ျပည္နယ္ဟာ သဘာ၀အရ ပယ္လယ္ရိွတယ္။ သစ္ေတာေတြရိွတယ္။ လယ္ကြင္းေတြရိွတယ္။ သဘ၀ဓါတ္ေငြေတြရိွတယ္။
ဒါေတြကိုု ရခိုုင္လူမ်ိုဳးေတြစီမံခန္ ့ခြဲခြင့္မရိွတာပေဒသရာဇာ္ေခတ္အဆက္ဆက္မွသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ အလယ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရအဆံုုးျဖစ္ေနပါတယ္။
ရခိုုင္ျပည္နယ္ဟာ ဖြင့္ျဖိဳးမႈ အနည္းဆံုုးနဲ ့ ကံဆိုုးမိုုးေမွာင္က်မႈအမ်ားဆံုုးျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ့ရတာ စစ္အစိုုးရ အဆက္ဆက္ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။စီးပြားေရးခ်ြတ္ျခံဳက်မႈေၾကာင့္ရခိုုင္လူငယ္လူရြယ္ေတြဟာ နိင္ငံျခားကိုု အစုုလိုုက္အျပံဳလုုိက္ထြက္ခြာမႈ ( Exodus) ျဖစ္လာပါတယ္။
တရုုပ္နယ္စပ္ေရႊ လီ မွာတင္ ရခိုုင္လူငယ္ ၂ေထာင္ေက်ာ္ရရာအလုုပ္လုုပ္ျပီး အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း  ျပဳေနရတယ္။  ဘန္ေကာက္ျမိဳ့မွာရခိုုင္ ၅သိန္းခန္ ့ေရာက္ရိွေနပါတယ္။ မေလးရွားမွာလဲ သိန္းခ်ီ ေ၇ာက္ေနၾကပါတယ္။
ရလဒ္ကေတာ့ ရခိုုင္ျပည္နယ္မွာရိွတဲ့ မသီတာေထြးကဲသိုု ့ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ဟာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရိွပဲျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မဟာ လူဦးေရ ဆုုတ္ယုုတ္မႈၾကီး ( Great Depopulation)  ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။  ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားက အဆမတန္ လူဦးေရတိုုးပြားလာတယ္။ စစ္ေတြျမိုု့မွာတင္ တ၀က္က ရိုုဟင္ဂ်ာ တ၀က္က ရခိုုင္လူမ်ိဳးျဖစ္လာတဲ့အထိျဖစ္လာတယ္။ ဒါက မေကာင္းပါ။ လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈျဖစ္ေစပါတယ္။
စစ္အစိုုးရအဆက္ဆက္က ရခုုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုု စနစ္တက်မ်ိဳးတုုန္းေအာင္လုုပ္ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ ရွင္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 
ထင္ရွားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ တလင္တမယားစနစ္ ( Monogamy) ကိုု ဥပေဒအရ မျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိင္ငံမွာ ပိုုက္ဆံရိွသူမ်ားႏွင့္ အစၥလန္ဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ မယားျပိဳင္ယူနိင္ေနၾကပါတယ္။ပြင့္ပြင္လင္းလင္းမရိွေသာလည္း သိုုသိုုသိပ္သိပ္ လုုပ္ခြင့္ရိွေနပါတယ္။
ဒါကအဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားက အစၥလန္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ မယားျပိဳင္ယူတဲ့စနစ္  (Polygamy ) ကိုုက်င့္သံုုး နိင္ခြင့္ရိွတဲ့အတြက္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစား မမ်ွတမႈျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။  ဒါကိုု အေမရိကန္ျပည္ေတာင္စုုမွာ ဥပေဒအရတားျမစ္ထားပါတယ္။  ဥပမာ တခ်ိဳ့ေသာ မိုုမန္ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ ( Mormon) မ်ား  ဟာ မယားျပိဳင္ယူဓေလ့ကိုု လ်ိဳလ္၀ွက္ဆက္လက္က်င့္သံုုးေလ့ရိွတယ္။ ဒါကိုုနိင္ငံေတာ္ကသိရင္ မ်က္နာသာမေပးပါ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေလ့ရိွပါတယ္။ ဖမ္းဆီးေလ့၇ိွပါတယ္။  ျမန္မာနိင္ငံမွာမယားျပိဳင္ယူခြင့္ရိွေသာ္လည္း  မယား ၂ ေယာက္သံုုးေယာက္ယူနိင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအလြန္နည္းပါးလွပါတယ္။အမ်ားစုု မဟုုတ္ၾကပါ။ ဘယ္သူေတြလဲဆိုုတာအထူးေျပာစရာမလိုုပါ။ နိင္ငံျခားသားမ်ား အမ်ားဆုုံးယူေနၾကပါတယ္။
စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာသားေကာင္အျဖစ္က်ဆင္းေနရပါတယ္။
ေနာက္တခုုက ဘာသာေရးအေဆာက္ဦးမ်ားကိုုတည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ အနီးပါးက ျပည္သူလူထုုရဲ ့ ဆႏၵကိုု မယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုုးရအဆက္ဆက္ေခါင္းေဆာင္းမ်ားက လဘ္ယူျပီး ေဆာက္လုုပ္ ခြင့္ေတြေပးတဲ့အတြက္ဘာသာေရး လူမ်ိုုးေရး တင္းမာမႈေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု မွာ ဒီျပသနာမ်ိုုးမ၇ိွလွပါ။ ဘာျဖစ္လုုိ ့လဲဆိုုေတာ့ ဘာသာေရးဆိုုင္ရာ အေဆာက္ဦးေတြေဆာက္မယ္ ဆိုုရင္အနီးပါးကျပည္သူလူထုုရဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္ရိွမွသာေဆာက္လုုပ္ခြင့္ရိွပါတယ္။ နိင္ငံေတာ္က အမိန္ ့နဲ ့ ပယ္လိုု ့မရပါ။ ဒီနည္းနဲ ့ လူမ်ိုုးရးဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းနိင္ၾကပါတယ္။
စစ္အုုပ္စုု က ရခိုုင္လူမ်ိဳး ေတြအေပၚမွာ လွည့္စားထားမႈက ဒိုု ့ေတြက ဘာသာတူတယ္။  ဗုုဒၵဘာသာကိုု ကိုုးကြယ္ၾကသူေတြဆိုုတာနဲ ့ ပ်ားရည္နဲ့၀မ္းခ်ထားတာကိုုခံေနရျခင္းျဖစ္တယ္။ တကယ္က ဘာမွ မရပါ။ ဘာမွမရတဲ့အျပင္ ေရွးေဟာင္းဘုုရားေတြကိုုပါ အဖ်က္ခံေနရပါတယ္။
နိင္ငံေရးအရၾကည့္ရင္လည္း ၁၉၉၀ ခုုနစ္၊ ၂၀၁၀ ခုုနစ္၊ ၂၀၁၂ ခုုနစ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ရခိုုင္အမ်ိုုးသားပါတီမ်ား အခက္ခဲၾကားကျပိဳင္ဆိုုက္ၾကရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရိုုဟင္ဂ်ာ ကိုုယ္စားလွယ္ေလးေယာက္ဟာ ၾကံဖြတ္အမတ္ေတြအျဖစ္ နဲ့ေရြးေကာက္ခံရတယ္။  ပါလီမန္ထဲ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထက္ေစာလ်င္စြာေရာက္ရိွေနျပီးသားေတြျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးအရၾကည့္ရင္လည္း ရိုုဟင္ဂ်ာ ေဆာက္လုုပ္ေရးကုုမဏီေတြ ကိုုပဲ စစ္အုုပ္စုုက အထူးအခြင့္ အလမ္းေတြေပးထားပါတယ္။ တကယ္ျပသနာကိုုဖန္တီးေနတာဘယ္သူလဲ။  ဒါေၾကာင့္  ရိုုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ စစ္အုုပ္စုုကိုု  က်ေနာ္တိုု ့ မယံုုပါ။
အလားတူပဲ အစိုုးရအဆက္ဆက္က နိင္ငံသားျဖစ္မႈကိုုစနစ္တက်မလုုပ္ခဲ့ပါ။ စစ္တပ္မွလူ၀တ္လဲလာတဲ့ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အရာရိွမ်ားက လဘ္စားျပီး ျပည္ၾကီးမွတရုုပ္မ်ား ဘဂၤလားေဒါရွ္မွာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုု နိင္ငံသား အျဖစ္အသိမွတ္ျပဳေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ တေယာက္ကိုု က်ပ္ေငြ ၁၅ သိန္းမွာအထက္ကိုု ယူခဲ့ၾကတယ္လိုု ့သိရပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု မွာ နိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိုုစနစ္တက်လုုပ္ေဆာင္ေပးထားတယ္။ လူနည္းစုု အခြင့္အေရးေတြကိုု လည္းဥပေဒနဲ့ကာကြယ္ေပးထားၾကပါတယ္။ နိင္ငံသားျဖစ္သင့္တယ္လုုိ ့ ဥပေဒနဲ့သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့နိင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊ဘာသာေရး၊စီးပြားေရးအရအဖိနိပ္ခံရသူမ်ား၊ ေနစရာနိင္ငံမရိွသူမ်ားကိုုနိင္ငံသားေလ်ာက္ခြင့္ရိွတယ္။ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒနဲ့ ကိုုက္ညီသူမ်ား ကိုု နိင္ငံသားအျဖစ္အသိမွတ္ျပဳေပးပါတယ္။ သမတကလြဲလိုု ့က်န္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုု နိင္ငံသားမ်ားလိုုပဲခံစားခြင့္ရိွပါတယ္။
ဒါအျပင္ တရားမ၀င္မိဘႏွစ္ပါးက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုေျမေပၚ မွာ ကေလးေမြးဖြား လာပါက ေမြးလာတဲ့ ကေလးကိုု နိင္ငံသားအျဖစ္အသိမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကေလးက သမတအထိ အေရြးခံပိုုင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္လာရင္ နိင္ငံသားအျဖစ္ကျပန္လည္ ရုုတ္သိမ္းမႈလဲရိွပါတယ္။
ရိုုဟင္ဂ်ာ ၊ ျပည္ၾကီး တရုုပ္မ်ားကိုုလဲ စီစစ္ျပီးနိင္ငံသား အဆင့္အတန္းကိုုဥေပေဒကိုုက္ညီပါက နိင္ငံသားအခြင့္အေရးကလဲရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလူအခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုုမဟုုတ္ပဲ  လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုုဏ္း၊ ဘာသာေရးအဓိကရုုဏ္မ်ားအသြင္ ကိုုယ္ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ကိုုေဖၚထုုတ္ျပီး အာသာေျပေျပာေနလိုု ့ကေတာ့ မျပီးပါ။  ေခြးေလးေပါစေလး ( Che Wa Wa) မ်ား ေဟာင္ သကဲသိုု ့ျဖစ္ေနမည္။
ေျခေသၤ့ မင္းက သားေကာင္ကိုုဂုုတ္ခဲသကဲ့ သိုု ့ လူမႈ ျပသနာ ဆိုုးၾကီးမ်ား ကိုုအျပီးတိုုင္ သုုတ္သင္နိင္မည္မဟုုတ္ပါ။ ျခေသၤမင္းတိုု ့မည္သည္ ဘယ္မွာ ခ်က္ေကာင္း(  Vital Bite) ဆိုုတာ ကိုုသိသကဲသိုု ့ ျပစ္မွတ္ကိုုသာ ကိုုက္ခဲၾကပါလိုု ့ တိုုက္တြန္းလိုုက္ပါတယ္။
ျပသနာရဲ ့အျမစ္ကိုုလွန္တူးပါ။ ကိုုင္းဖ်ားကိုုင္းနားကိုုမလုုိက္ၾကဖိုု ့ တိုုက္္တြန္းလိုုက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

 
Blogger Widgets